LUX compagnie - algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende levering van roerende zaken, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden tussen LUX COMPAGNIE en opdrachtgever.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden LUX COMPAGNIE slechts wanneer deze nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door de opdrachtnemer.

3. LUX COMPAGNIE dient bij haar dienstverlening de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.

4. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing.

5. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

6. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van die overeenkomst, is tot stand gekomen.

7. LUX COMPAGNIE is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers  als tussentijdse verhogingen van kosten door te berekenen.


LEVERING

8. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal LUX COMPAGNIE geen of een richtprijs aangeven met vermelding van ‘P.M.’ (pro memorie). De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

9. LUX COMPAGNIE is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven.

10. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.

11. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

12. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en LUX COMPAGNIE.

 

BETALING

13. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

14. LUX COMPAGNIE is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 BW.

15. Aan de opdrachtgever – die na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.
 

GARANTIE

16. LUX COMPAGNIE staat in voor de juiste regeling en uitvoering van haar werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht.

17. Klachten over de dienstverlening waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk en aangetekend bij LUX COMPAGNIE ingediend te worden.

18. Klachten over de nota dienen binnen 8 dagen na de ontvangst van de nota schriftelijk bij LUX COMPAGNIE ingediend te worden. LUX COMPAGNIE zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

19. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van LUX COMPAGNIE indien dit hen of hun toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Zij kan hen niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor hun rekening dienen te komen.

20. Bij onjuiste of niet tijdige reclamering komen alle hieraan verbonden en door LUX COMPAGNIE gemaakte daadwerkelijke kosten voor rekening van koper/opdrachtgever.
 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

21. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt LUX COMPAGNIE geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging. Wel zal zij alles in het werk stellen om beschadiging en/of diefstal te voorkomen..

22. De aansprakelijkheid van LUX COMPAGNIE voor schade veroorzaakt door gebreken aan het door hen geleverde is beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde.

23. LUX COMPAGNIE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derden of winstderving oftewel gevolgschade.


TOEPASSELIJK RECHT

24. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomst tussen LUX COMPAGNIE en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

GESCHILLEN

25. De daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank is, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake de bevoegdheid van de Kantonrechter en het recht van LUX COMPAGNIE de rechter in de woonplaats van de koper/opdrachtgever te adiëren, bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de tussen LUX COMPAGNIE en koper/opdrachtgever krachtens onderhavige algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten.